ପ୍ରିୟା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ

ପ୍ରିୟା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି ।

4
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *